StartMijn account
Managen van de Maatschap
Dit kenniscentrum is een product van DamhuisElshoutVerschure

Maatschapsquickscan (MQS)

Online diagnose-instrument om het huidige maatschapsfunctioneren in kaart te brengen op vijf aspecten; 'doelen/taakopdacht', 'maatschapsstructuur', 'besluitvorming en ondersteunende systemen', 'communicatie en klimaat' en 'resultaten en reputatie'.


Doel

Het in beeld brengen van het functioneren van de maatschap. Niet vanuit een vakinhoudelijk perspectief, maar vanuit het perspectief van organiseren. Dit beeld kan als basis dienen om gericht verbeteringen aan te brengen in het functioneren van de maatschap. Elk maatschapslid beoordeelt het functioneren en de optelsom geeft een beeld van overeenkomsten en verschillen. Dit beeld kan vervolgens worden besproken en aanleiding zijn tot het formuleren van ontwikkelpunten voor de maatschap.Toelichting

De maatschapsquickscan is opgebouwd uit 76 uitspraken over het functioneren van een maatschap, verdeeld naar de verschillende aspecten van het functioneren:

 • gedeelde doelen/taakopdracht
 • maatschapsstructuur
 • besluitvorming en ondersteunende systemen
 • communicatie en klimaat
 • resultaten en reputatie.

 

Resultaat

De individuele beoordelingen worden bij elkaar geplaatst in een rapportage. Deze rapportage geeft voor elk aspect de gemiddelde prioriteit en per onderdeel de mate waarin een thema aandacht behoeft te krijgen. Ook de spreiding in resultaten wordt in beeld gebracht, zodat de mate van overeenstemming op een thema ook zichtbaar is. De rapportage eindigt met een top 10 van verbeterpunten. De rapportages zijn voorzien van benchmarkgegevens.

 

Vragenlijst

Bij de vragenlijst wordt de zogenoemde gewogen kloofanalyse gebruikt. Elke deelnemer wordt gevraagd per uitspraak aan te geven in welke mate de huidige praktijk hieraan voldoet en in welke mate hij deze uitspraak belangrijk vindt.

 

Voor de score van de huidige situatie is een vijfpuntsschaal opgesteld met de volgende waarden:

1 = de uitspraak is in zeer geringe mate van toepassing op mijn maatschap

2 = de uitspraak is in geringe mate van toepassing op mijn maatschap

3 = de uitspraak is enigszins van toepassing op mijn maatschap

4 = de uitspraak is in hoge mate van toepassing op mijn maatschap

5 = de uitspraak is in zeer hoge mate van toepassing op mijn maatschap.

 

En voor de waardering van het belang van de uitspraak geldt dat:

1 = de uitspraak is minder belangrijk voor mij

2 = de uitspraak is belangrijk voor mij

3 = de uitspraak is zeer belangrijk voor mij.

 

Berekening van de scores verloopt als volgt. Uw score op de huidige situatie wordt afgetrokken van de gewenste score (=5 zeer van toepassing).  De 'kloof' bedraagt dus maximaal 5 – 1 = 4. Deze kloof tussen de gewenste en de huidige situatie (maximaal vier punten) wordt vermenigvuldigd met het belang (1, 2 of 3) dat is toegekend aan de uitspraak. De uitkomst van deze vermenigvuldiging bepaalt de prioriteit. De hoogste prioriteit is 12 (4 voor de kloof en 3 voor het belang). Een hoge prioriteit wil dus zeggen dat verbetering van dit item zeer gewenst is. 

 

Werkwijze

U kunt de MQS op papier uitvoeren met behulp van onderstaande lijst. Dit is echter veel werk en het moet secuur gebeuren.

Op de website bestaat de mogelijkheid de MQS volledig online te doen. Dit kent een aantal voordelen:

 • het tijdsintensieve rekenwerk wordt u uit handen genomen
 • de betrouwbaarheid van de berekende scores is gegarandeerd
 • verwerking van resultaten gebeurt anoniem
 • de rapportage geschiedt met behulp van duidelijke diagrammen
 • de tien hoogste prioriteiten worden overzichtelijk weergegeven.

 

De online werkwijze kent de volgende stappen:

 • U meldt zich aan via een registratiecode (verkrijgbaar via boekje managen van de maatschap) en vult uw gegevens in.
 • U voert de namen en e-mailadressen van alle maatschapsleden in.
 • Alle maatschapsleden ontvangen op hun e‑mailadres een inlogcode en vullen de vragenlijst in.
 • Elke deelnemer kan direct na het online invullen van de lijst vaststellen welke items volgens hem of haar de hoogste prioriteit krijgen. Er wordt voor ieder een top tien prioriteiten opgesteld.
 • Nadat alle deelnemers de vragenlijst hebben ingevuld, kunt u de procedure afronden en ontvangt elke deelnemer een uitnodiging om de totaalscores te bekijken.
 • De rapportage bevat:
 1. de persoonlijke scores (individuele terugkoppeling van de eigen scores, zodat men deze kan vergelijken met het gemiddelde)
 2. de gemiddelde scores (per aspect en per item)
 3. de spreiding in de scores per item (zodat bekeken kan worden hoe eenduidig het beeld is en grote verschillen besproken kunnen worden)
 4. de benchmark (het gemiddelde van alle in de database opgenomen scores zodat de maatschap zichzelf daarmee kan vergelijken)
 5. de top 10 prioriteiten.
 • Iedere deelnemer kan voor zichzelf de resultaten bekijken en analyseren. Hij kan zo een vergelijking maken tussen zijn prioriteiten en de prioriteiten van de maatschap. Bovendien kan elke deelnemer naast zijn eigen score op elk van de vragen zien in welke mate hij afwijkt van de gemiddelde score van alle maatschapsleden. Ook dat laatste geeft vooral zicht of hij in lijn denkt met de andere deelnemers of toch een duidelijk afwijkend standpunt inneemt.
 • De totale resultaten kunnen in een workshop worden besproken. Het gaat dan om de gemiddelde scores, met name de hoogste prioriteiten en om de standaarddeviatie. Ingeval van een hoge standaarddeviatie (de deelnemers denken nogal verschillend over dit item) is een nadere bespreking nodig. Er kan een verschil zijn in de waardering van de huidige situatie en/of in de toekenning van het belang.
 • In de bespreking wordt vastgesteld welke prioriteiten (zie de lijst van 10 prioriteiten in de rapportage) worden vertaald naar een actieplan.
 • Er worden afspraken gemaakt over verbeteringen.

 

Kosten

De kosten voor de MQS bedragen € 50,- per maatschap plus € 25,- per deelnemend maatschapslid. Voor een maatschap van vijf maatschapsleden bedraagt de investering dus € 175,-. Deze bedragen zijn exclusief btw. 

 

Het is mogelijk hieronder een gratis proefversie te downloaden. Deze biedt zowel de mogelijkheid voor individueel als groepsgebruik.Start het instrument
U moet geregistreerd zijn om dit instrument te kunnen starten. In het boekje vindt u een registratiecode.


Feedback